Dawn of War III เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Dawn of War III เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
137.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
132.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
128.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
121.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
119.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
117.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
115.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
110.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
108.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
105.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
101.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
100.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
100.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
100.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
99.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
92.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
90.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
88.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
81.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
78.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
78.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
76.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
75.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
72.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
70.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
69.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
64.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
57.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
55.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
55.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
54.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
50.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
41.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
31.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
19.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
17.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
12.6 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
103.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
100.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
94.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
91.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
86.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
80.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
79.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
75.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
71.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
69.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
63.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
62.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
60.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
52.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
48.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
43.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
42.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
38.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
36.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
36.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
34.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
33.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
33.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
33.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
30.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
29.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
28.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
26.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
25.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
24.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
24.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
20.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
12.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
11.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.0 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
63.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
60.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
55.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
51.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
36.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
35.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
33.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
31.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
31.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
30.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
24.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
24.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
23.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
22.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
21.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
18.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
17.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
16.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
16.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
15.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
14.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
12.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
12.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
10.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
5.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
5.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
3.9 FPS
 Dawn of War III เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Dawn of War III Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Intel Core i3-540 3.06 GHz or AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz.
  • RAM: 4 GB System Memory.
  • GPU RAM: 1GB Video Memory.
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 6950.
  • DX: DirectX 11.
  • HDD: 50 GB available space.

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ