Ashes of the Singularity: Escalation เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Ashes of the Singularity: Escalation เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
188.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
124.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
123.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
122.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
121.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
108.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
107.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
106.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
105.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
103.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
102.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
93.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
89.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
88.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
87.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
85.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
83.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
78.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
77.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
74.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
73.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
73.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
70.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
67.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
64.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
62.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
62.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
61.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
60.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
59.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
58.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
56.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
55.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
55.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
54.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
52.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
51.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
43.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
41.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
38.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
38.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
37.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
36.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
33.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
29.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
27.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
23.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
22.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
21.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
17.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
17.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
10.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
9.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
7.1 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
183.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
159.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
122.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
108.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
107.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
106.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
98.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
92.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
92.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
90.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
89.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
85.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
78.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
74.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
74.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
72.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
65.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
64.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
64.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
63.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
59.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
57.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
55.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
52.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
51.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
49.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
47.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
45.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
44.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
39.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
36.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
35.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
31.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
30.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
27.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
27.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
27.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
21.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
20.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
18.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
17.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
16.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
9.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
8.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
6.5 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
151.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
132.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
101.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
95.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
91.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
91.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
89.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
84.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
81.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
75.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
74.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
72.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
70.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
59.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
59.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
56.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
55.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
54.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
54.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
49.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
44.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
42.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
42.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
39.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
37.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
36.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
36.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
36.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
34.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
32.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
29.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
28.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
28.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
27.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
25.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
24.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
21.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
19.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
15.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
14.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
14.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
13.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
11.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
11.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
11.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
6.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
6.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
4.6 FPS
 Ashes of the Singularity: Escalation เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Ashes of the Singularity: Escalation Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: Quad-core Intel / AMD Processor
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7
  • VIDEO CARD: 2 GB GDDR5 NVidia GeForce 660 / AMD R7 360 or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Sound Card
  • FREE DISK SPACE: 13 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ