Strange Brigade 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Strange Brigade 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
347.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
302.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
231.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
214.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
207.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
204.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
194.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
189.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
179.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
165.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
164.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
162.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
158.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
156.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
144.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
144.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
137.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
134.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
133.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
131.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
130.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
127.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
126.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
125.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
125.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
124.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
116.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
116.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
107.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
107.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
106.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
103.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
102.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
99.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
99.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
97.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
96.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
93.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
92.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
91.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
90.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
89.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
88.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
87.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
86.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
86.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
84.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
82.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
82.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
79.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
79.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
79.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
78.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
78.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
77.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
77.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
77.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
76.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
75.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
74.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
73.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
69.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
69.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
68.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
62.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
62.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
62.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
62.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
61.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
58.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
58.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
58.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
56.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
55.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
55.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
55.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
53.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
53.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
52.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
52.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
52.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
51.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
51.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
50.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
49.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
49.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
49.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
48.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
48.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
47.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
47.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
46.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
43.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
43.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
43.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
41.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
41.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
41.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
40.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
40.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
40.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
38.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
38.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
36.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
35.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
35.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
35.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
35.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
34.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
34.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
33.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
33.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
33.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
32.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
32.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
32.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
32.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
32.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
32.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
30.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
30.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
30.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
30.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
30.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
30.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
29.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
28.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
28.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
26.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
26.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
25.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
25.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
25.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
25.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
22.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
22.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
21.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
20.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
18.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
18.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
17.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
17.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
16.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
16.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
15.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
15.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
15.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
14.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
10.4 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
242.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
210.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
161.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
149.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
142.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
135.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
132.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
125.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
115.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
114.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
113.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
110.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
108.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
100.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
100.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
95.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
93.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
91.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
90.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
88.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
88.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
87.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
87.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
86.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
81.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
80.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
74.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
74.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
71.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
69.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
68.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
67.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
67.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
64.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
63.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
63.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
62.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
62.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
61.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
61.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
60.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
57.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
57.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
55.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
55.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
54.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
54.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
53.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
53.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
53.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
52.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
51.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
51.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
48.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
48.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
47.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
43.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
43.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
40.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
40.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
40.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
39.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
39.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
38.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
38.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
37.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
37.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
36.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
36.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
35.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
35.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
34.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
34.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
33.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
33.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
33.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
30.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
30.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
30.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
29.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
28.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
28.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
28.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
27.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
25.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
25.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
24.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
24.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
24.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
23.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
22.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
22.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
22.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
21.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
21.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
21.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
21.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
21.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
20.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
20.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
19.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
18.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
17.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
17.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
17.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
17.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
17.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
15.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
15.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
14.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
12.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
12.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
12.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
11.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
11.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
10.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
10.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
10.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
9.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
7.3 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
131.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
115.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
88.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
81.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
78.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
77.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
73.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
68.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
62.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
62.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
61.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
59.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
54.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
54.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
52.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
50.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
49.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
49.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
48.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
47.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
44.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
40.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
40.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
39.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
37.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
37.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
36.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
36.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
35.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
34.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
34.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
34.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
34.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
33.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
31.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
31.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
31.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
30.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
30.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
29.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
29.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
29.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
29.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
29.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
28.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
28.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
28.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
26.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
26.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
25.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
23.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
23.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
23.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
22.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
22.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
21.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
21.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
21.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
21.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
20.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
20.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
19.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
19.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
18.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
18.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
18.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
18.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
18.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
15.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
15.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
15.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
15.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
13.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
13.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
13.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
13.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
13.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
13.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
13.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
12.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
12.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
12.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
12.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
12.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
11.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
11.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
11.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
11.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
11.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
11.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
11.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
10.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
10.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
10.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
9.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
9.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
9.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
9.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
9.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
9.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
9.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
8.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
7.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
6.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
6.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
6.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
6.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
5.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
5.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
5.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
4.0 FPS
 Strange Brigade 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Strange Brigade Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10
  • VIDEO CARD: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce 750 Ti (2GB)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 35 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오