PlayerUnknown's Battlegrounds 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 PlayerUnknown's Battlegrounds 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
231.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
201.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
154.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
130.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
123.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
116.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
113.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
110.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
107.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
100.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
92.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
91.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
88.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
85.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
80.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
80.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
79.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
74.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
73.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
71.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
68.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
64.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
56.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
54.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
52.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
50.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
49.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
49.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
49.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
48.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
47.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
47.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
44.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
44.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
43.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
43.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
41.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
40.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
39.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
37.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
35.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
35.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
34.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
34.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
33.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
32.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
32.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
32.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
31.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
31.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
31.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
30.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
30.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
30.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
27.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
27.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
26.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
24.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
23.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
23.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
22.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
22.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
21.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
21.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
20.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
19.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
17.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
16.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
9.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
8.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.4 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
174.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
152.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
116.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
98.9 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
96.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
89.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
86.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
82.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
73.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
72.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
67.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
61.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
61.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
60.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
54.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
51.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
47.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
45.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
43.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
38.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
38.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
37.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
36.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
33.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
33.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
31.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
31.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
30.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
29.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
27.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
25.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
24.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
23.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
23.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
23.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
21.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
20.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
16.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
16.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
16.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
15.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
12.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
11.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
7.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
6.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.9 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
88.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
56.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
54.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
50.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
49.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
48.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
46.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
41.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
35.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
34.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
30.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
25.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
22.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
21.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
20.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
20.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
19.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
19.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
18.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
16.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
15.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
15.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
14.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
14.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
14.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
14.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
13.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
13.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
13.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
13.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
12.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
12.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
11.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
11.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
10.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
9.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
9.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
9.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
9.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
8.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
8.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
8.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
7.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
7.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
6.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
4.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
2.8 FPS
 PlayerUnknown's Battlegrounds 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

PlayerUnknown's Battlegrounds Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • VIDEO CARD: nVidia GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
  • PIXEL SHADER: 5.1
  • VERTEX SHADER: 5.1
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오