Need For Speed: Payback 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Need For Speed: Payback 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
298.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
260.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
199.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
183.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
181.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
178.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
164.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
153.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
142.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
140.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
138.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
135.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
135.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
123.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
117.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
115.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
111.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
107.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
105.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
105.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
103.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
97.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
92.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
91.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
90.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
87.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
84.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
83.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
82.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
78.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
78.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
77.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
74.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
74.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
73.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
73.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
71.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
71.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
70.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
69.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
68.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
67.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
67.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
67.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
66.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
65.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
63.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
63.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
63.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
63.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
59.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
58.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
55.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
53.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
51.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
51.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
50.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
50.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
49.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
47.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
47.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
47.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
47.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
47.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
44.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
44.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
43.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
43.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
43.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
42.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
42.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
41.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
41.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
41.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
41.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
40.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
40.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
39.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
37.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
36.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
35.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
35.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
34.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
34.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
34.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
33.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
31.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
30.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
30.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
30.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
29.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
29.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
28.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
28.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
28.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
28.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
27.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
27.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
27.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
27.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
26.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
26.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
26.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
25.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
25.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
25.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
23.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
22.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
21.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
21.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
21.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
21.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
21.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
21.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
19.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
19.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
19.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
17.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
15.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
15.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
15.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
14.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
14.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
14.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
14.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
13.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
13.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
12.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
11.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
11.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
8.9 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
188.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
132.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
130.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
129.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
118.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
117.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
110.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
103.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
101.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
101.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
97.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
95.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
95.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
89.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
84.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
80.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
80.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
77.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
76.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
74.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
66.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
65.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
63.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
63.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
61.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
59.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
59.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
59.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
55.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
53.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
53.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
53.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
53.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
53.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
51.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
50.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
50.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
49.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
48.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
48.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
48.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
47.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
47.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
45.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
45.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
45.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
42.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
42.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
40.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
38.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
36.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
36.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
35.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
34.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
34.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
34.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
33.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
33.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
32.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
31.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
31.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
30.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
30.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
30.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
29.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
29.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
29.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
26.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
26.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
26.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
25.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
25.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
24.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
23.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
23.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
22.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
22.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
21.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
21.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
21.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
21.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
20.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
19.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
19.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
19.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
18.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
18.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
17.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
16.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
16.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
16.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
15.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
15.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
15.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
15.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
15.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
14.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
12.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
11.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
10.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
10.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
10.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
9.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
9.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
8.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
8.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
8.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.4 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
130.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
99.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
91.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
89.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
76.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
70.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
70.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
58.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
55.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
53.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
52.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
45.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
43.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
42.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
41.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
40.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
39.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
38.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
37.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
36.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
35.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
33.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
33.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
31.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
29.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
27.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
26.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
25.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
25.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
25.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
23.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
23.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
23.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
23.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
22.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
21.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
21.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
21.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
21.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
21.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
21.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
20.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
20.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
20.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
19.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
17.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
17.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
17.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
17.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
16.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
16.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
15.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
14.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
14.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
14.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
13.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
13.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
13.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
13.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
12.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
11.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
10.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
10.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
10.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
9.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
9.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
7.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
6.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
6.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
5.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
4.5 FPS
 Need For Speed: Payback 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Need For Speed: Payback Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads.
  • RAM: 6 GB.
  • OS: 64-bit Windows 7 or later.
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850, or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory.
  • FREE DISK SPACE: 30 GB.

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오