Need For Speed: Heat 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Need For Speed: Heat 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
199.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
173.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
134.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
133.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
130.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
129.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
111.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
108.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
103.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
94.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
94.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
93.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
90.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
89.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
82.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
82.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
78.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
76.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
75.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
74.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
72.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
72.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
71.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
71.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
67.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
61.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
61.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
61.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
59.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
58.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
56.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
55.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
52.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
52.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
51.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
51.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
50.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
50.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
49.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
48.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
47.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
47.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
45.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
45.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
44.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
44.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
44.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
42.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
42.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
40.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
39.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
39.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
35.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
35.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
33.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
33.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
32.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
32.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
32.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
31.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
31.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
30.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
30.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
30.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
29.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
29.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
28.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
28.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
28.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
28.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
27.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
27.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
27.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
27.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
26.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
25.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
24.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
24.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
24.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
23.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
23.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
22.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
22.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
21.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
20.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
20.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
20.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
20.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
19.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
19.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
18.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
18.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
17.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
17.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
17.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
17.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
17.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
17.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
16.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
16.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
15.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
15.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
14.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
14.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
14.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
14.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
14.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
13.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
12.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
12.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
12.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
10.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
10.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
9.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
9.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
9.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
9.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
9.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
8.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
8.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
7.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
6.0 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
156.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
136.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
105.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
102.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
101.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
87.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
80.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
74.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
74.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
73.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
71.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
70.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
61.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
60.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
59.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
58.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
57.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
56.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
56.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
54.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
54.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
52.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
45.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
44.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
41.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
40.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
40.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
39.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
39.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
35.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
35.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
35.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
33.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
33.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
31.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
28.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
28.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
28.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
26.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
26.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
25.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
25.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
24.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
23.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
23.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
23.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
22.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
22.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
21.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
21.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
21.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
21.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
20.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
18.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
18.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
15.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
14.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
13.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
13.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
13.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
13.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
13.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
12.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
11.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
11.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
11.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
11.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
10.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
10.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
8.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
7.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
7.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
7.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
6.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
6.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
4.7 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
86.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
66.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
55.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
47.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
46.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
46.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
44.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
40.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
39.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
36.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
35.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
30.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
29.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
27.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
26.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
26.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
25.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
24.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
24.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
23.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
22.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
22.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
22.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
22.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
21.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
19.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
17.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
17.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
17.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
16.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
16.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
15.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
15.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
15.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
15.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
15.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
14.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
14.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
14.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
14.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
13.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
13.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
13.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
13.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
13.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
11.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
11.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
11.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
11.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
10.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
9.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
9.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
9.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
9.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
9.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
9.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
8.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
8.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
8.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
8.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
8.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
7.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
7.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
7.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
7.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
6.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
6.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
5.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
5.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
4.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
4.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
4.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
4.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
4.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
4.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
3.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
3.0 FPS
 Need For Speed: Heat 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Need For Speed: Heat Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5 3570 | AMD FX 6350 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10
  • VIDEO CARD: AMD Radeon HD 7970 or Radeon R9 280x | NVIDIA GeForce GTX 760 or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오