Grand Theft Auto V 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Grand Theft Auto V 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
256.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
223.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
171.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
152.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
147.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
144.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
137.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
132.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
129.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
125.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
122.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
111.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
107.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
104.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
100.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
100.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
96.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
95.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
94.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
92.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
92.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
92.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
83.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
83.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
83.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
83.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
82.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
79.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
78.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
78.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
75.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
70.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
68.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
66.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
66.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
65.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
64.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
61.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
60.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
58.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
58.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
58.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
56.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
52.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
51.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
51.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
50.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
50.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
47.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
47.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
46.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
42.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
42.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
40.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
39.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
38.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
38.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
37.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
37.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
36.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
35.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
35.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
35.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
32.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
31.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
28.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
26.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
25.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
25.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
25.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
24.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
24.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
24.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
24.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
24.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
23.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
22.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
21.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
19.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
19.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
19.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
17.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
17.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
11.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
10.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
7.6 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
189.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
165.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
126.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
124.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
123.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
121.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
110.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
106.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
102.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
100.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
90.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
77.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
74.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
74.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
71.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
69.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
69.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
65.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
63.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
60.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
59.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
58.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
58.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
55.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
55.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
47.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
47.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
45.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
44.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
44.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
41.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
39.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
38.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
38.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
37.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
36.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
34.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
32.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
29.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
27.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
26.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
25.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
25.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
24.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
24.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
22.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
21.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
21.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
20.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
18.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
18.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
15.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
15.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
13.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
5.3 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
95.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
68.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
65.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
64.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
63.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
59.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
51.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
45.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
38.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
36.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
34.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
34.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
34.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
32.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
30.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
30.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
29.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
28.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
28.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
28.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
26.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
25.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
25.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
25.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
23.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
22.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
22.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
21.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
21.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
21.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
20.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
19.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
18.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
17.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
17.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
13.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
11.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
10.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
8.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
8.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
6.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
3.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
3.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
2.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
0.0 FPS
 Grand Theft Auto V 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Grand Theft Auto V Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*
  • VIDEO CARD: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • SOUND CARD: 100% DirectX 10 compatible
  • FREE DISK SPACE: 72 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오