Ghost Recon Wildlands 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Ghost Recon Wildlands 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
109.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
83.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
79.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
79.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
78.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
76.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
75.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
75.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
72.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
71.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
69.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
68.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
67.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
61.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
60.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
59.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
55.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
51.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
50.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
48.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
47.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
45.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
43.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
42.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
38.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
34.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
29.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
22.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
20.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
12.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
12.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
11.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
10.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
8.2 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
83.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
67.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
65.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
62.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
59.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
59.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
56.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
53.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
51.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
50.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
49.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
48.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
47.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
44.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
44.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
43.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
43.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
42.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
42.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
41.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
40.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
37.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
33.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
28.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
26.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
26.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
25.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
22.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
19.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
19.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
18.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
17.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
15.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
9.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
8.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
6.1 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
65.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
56.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
49.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
46.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
45.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
43.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
36.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
30.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
30.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
30.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
29.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
27.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
27.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
27.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
25.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
25.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
25.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
20.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
19.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
19.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
18.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
17.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
17.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
16.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
15.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
14.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
12.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
11.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
10.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
10.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
8.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
5.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.5 FPS
 Ghost Recon Wildlands 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Ghost Recon Wildlands Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400S 3.3 GHz or AMD FX-4320 4.0 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750Ti/GTX 950 /GTX1050 or AMD HD7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 24 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오