F1 2019 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 F1 2019 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
270.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
235.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
183.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
177.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
175.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
151.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
148.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
140.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
128.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
128.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
126.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
123.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
121.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
112.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
112.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
107.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
104.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
102.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
101.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
99.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
97.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
83.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
82.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
80.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
77.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
75.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
72.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
71.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
71.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
70.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
69.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
69.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
67.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
67.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
63.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
62.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
61.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
61.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
61.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
60.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
60.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
60.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
59.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
58.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
58.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
57.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
53.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
48.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
48.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
48.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
45.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
45.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
43.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
43.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
41.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
41.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
40.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
39.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
38.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
38.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
38.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
37.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
37.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
37.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
37.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
36.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
32.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
32.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
32.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
31.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
30.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
28.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
27.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
27.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
27.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
27.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
26.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
26.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
25.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
25.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
25.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
24.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
23.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
23.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
23.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
23.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
21.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
21.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
20.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
19.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
19.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
19.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
17.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
17.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
17.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
16.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
14.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
13.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
12.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
11.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
10.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
10.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
8.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
8.1 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
191.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
167.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
129.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
125.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
124.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
107.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
104.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
91.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
89.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
87.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
86.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
79.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
75.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
73.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
72.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
71.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
70.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
69.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
58.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
56.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
54.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
53.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
50.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
50.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
49.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
48.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
44.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
43.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
43.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
43.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
41.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
38.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
38.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
37.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
34.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
32.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
32.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
32.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
30.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
30.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
30.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
30.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
30.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
27.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
27.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
27.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
26.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
26.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
26.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
26.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
25.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
22.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
22.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
22.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
21.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
19.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
19.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
19.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
18.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
18.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
18.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
17.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
17.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
16.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
16.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
16.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
14.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
14.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
13.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
13.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
13.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
12.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
12.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
12.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
11.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
11.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
10.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
9.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
9.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
9.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
8.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
7.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
7.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
5.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
5.8 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
82.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
78.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
68.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
66.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
57.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
57.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
54.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
50.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
50.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
48.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
46.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
45.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
44.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
43.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
36.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
34.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
34.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
32.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
31.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
30.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
29.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
28.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
28.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
27.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
27.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
27.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
24.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
22.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
20.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
19.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
19.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
19.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
17.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
17.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
17.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
16.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
16.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
15.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
14.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
14.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
13.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
13.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
13.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
12.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
12.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
12.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
12.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
12.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
12.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
12.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
11.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
11.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
11.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
10.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
10.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
10.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
10.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
10.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
9.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
9.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
8.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
8.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
7.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
7.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
6.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
6.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
6.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
6.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
6.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
5.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
3.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
3.7 FPS
 F1 2019 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

F1 2019 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 2130 / AMD FX4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64 bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX640 / HD7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오