Dawn of War III 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Dawn of War III 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 중간 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
193.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
188.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
184.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
177.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
177.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
175.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
173.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
171.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
166.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
166.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
164.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
161.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
157.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
156.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
156.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
156.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
155.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
151.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
150.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
148.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
146.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
144.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
144.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
142.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
140.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
138.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
137.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
134.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
134.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
132.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
131.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
128.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
126.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
126.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
125.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
125.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
124.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
123.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
120.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
113.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
111.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
111.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
111.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
111.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
110.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
109.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
109.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
106.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
104.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
102.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
101.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
97.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
96.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
94.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
94.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
92.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
90.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
87.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
87.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
87.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
87.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
78.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
78.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
78.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
75.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
75.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
73.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
71.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
71.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
68.6 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
160.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
155.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
149.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
146.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
141.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
140.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
137.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
135.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
132.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
132.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
126.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
125.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
122.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
121.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
119.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
117.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
115.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
115.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
112.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
112.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
110.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
109.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
108.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
108.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
106.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
105.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
103.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
102.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
99.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
98.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
98.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
97.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
95.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
94.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
89.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
89.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
88.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
84.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
82.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
82.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
82.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
80.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
80.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
79.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
79.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
76.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
75.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
74.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
72.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
71.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
70.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
70.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
69.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
67.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
66.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
66.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
60.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
60.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
60.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
58.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
58.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
57.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
56.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
56.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
54.0 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
88.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
85.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
84.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
80.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
76.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
76.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
71.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
70.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
70.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
65.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
64.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
64.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
61.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
61.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
60.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
59.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
58.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
56.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
56.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
56.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
56.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
55.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
52.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
52.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
49.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
49.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
48.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
47.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
46.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
46.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
44.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
43.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
43.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
42.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
41.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
41.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
41.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
41.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
40.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
39.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
39.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
37.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
37.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
37.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
36.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
34.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
34.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
34.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
34.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
31.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
31.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
31.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
30.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
30.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
30.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
29.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
29.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
28.9 FPS
 Dawn of War III 품질 설정 중간 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Dawn of War III Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Intel Core i3-540 3.06 GHz or AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz.
  • RAM: 4 GB System Memory.
  • GPU RAM: 1GB Video Memory.
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 6950.
  • DX: DirectX 11.
  • HDD: 50 GB available space.

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오