Call of Duty Modern Warfare 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Call of Duty Modern Warfare 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
329.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
286.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
223.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
219.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
215.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
213.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
184.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
170.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
156.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
156.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
154.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
150.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
148.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
137.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
136.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
130.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
126.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
124.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
123.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
120.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
119.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
118.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
118.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
114.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
110.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
102.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
101.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
100.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
97.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
97.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
94.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
93.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
92.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
91.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
88.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
87.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
87.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
86.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
85.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
83.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
82.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
82.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
79.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
78.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
77.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
75.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
75.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
74.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
74.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
73.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
73.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
73.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
72.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
71.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
70.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
66.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
65.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
64.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
59.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
59.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
59.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
58.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
58.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
55.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
55.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
55.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
53.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
53.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
52.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
52.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
52.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
50.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
49.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
49.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
48.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
48.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
47.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
47.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
46.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
46.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
45.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
45.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
45.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
44.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
41.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
41.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
40.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
39.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
39.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
39.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
38.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
38.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
36.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
35.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
34.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
33.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
33.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
33.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
33.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
33.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
32.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
32.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
32.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
31.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
31.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
31.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
30.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
30.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
30.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
30.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
29.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
29.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
28.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
28.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
28.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
26.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
24.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
24.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
24.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
23.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
23.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
23.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
23.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
23.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
21.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
21.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
20.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
19.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
17.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
17.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
16.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
16.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
16.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
15.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
14.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
14.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
14.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
13.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
13.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
12.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
12.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
9.9 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
206.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
160.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
158.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
155.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
153.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
132.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
129.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
122.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
112.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
112.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
110.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
108.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
106.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
98.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
93.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
91.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
89.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
88.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
86.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
86.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
85.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
85.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
82.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
82.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
73.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
72.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
68.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
67.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
66.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
65.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
63.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
62.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
62.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
61.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
61.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
60.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
59.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
59.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
58.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
56.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
55.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
54.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
54.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
53.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
53.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
53.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
52.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
52.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
52.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
51.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
47.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
47.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
46.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
42.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
42.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
40.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
40.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
39.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
38.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
38.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
38.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
37.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
37.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
36.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
36.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
35.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
35.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
35.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
34.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
33.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
33.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
33.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
32.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
29.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
28.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
28.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
27.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
27.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
26.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
26.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
25.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
24.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
24.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
24.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
23.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
23.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
23.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
22.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
22.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
22.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
22.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
22.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
22.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
20.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
20.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
20.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
20.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
19.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
19.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
17.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
17.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
17.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
17.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
17.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
17.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
15.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
15.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
15.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
14.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
14.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
13.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
12.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
11.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
11.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
10.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
10.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
9.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
9.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
8.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
8.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
7.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
7.1 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
141.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
123.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
95.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
94.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
93.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
79.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
77.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
67.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
67.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
66.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
63.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
58.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
58.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
54.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
53.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
51.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
51.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
51.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
50.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
49.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
43.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
43.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
41.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
40.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
40.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
39.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
37.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
37.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
35.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
35.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
34.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
33.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
33.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
32.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
32.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
32.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
32.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
32.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
31.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
31.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
31.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
30.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
30.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
28.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
28.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
27.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
25.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
25.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
24.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
24.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
23.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
22.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
22.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
22.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
22.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
20.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
20.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
20.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
20.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
19.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
19.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
19.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
17.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
17.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
17.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
16.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
16.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
16.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
16.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
15.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
15.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
14.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
14.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
14.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
14.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
14.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
13.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
13.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
13.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
13.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
13.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
13.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
13.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
13.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
13.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
12.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
12.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
12.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
12.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
12.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
12.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
11.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
11.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
10.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
10.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
10.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
10.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
10.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
9.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
9.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
9.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
8.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
7.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
7.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
7.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
6.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
6.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
6.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
6.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
5.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
5.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
5.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
5.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
4.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
4.3 FPS
 Call of Duty Modern Warfare 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Call of Duty Modern Warfare Minimum System Requirements: Can you run it?

  • Memory:8 GB
  • Graphics Card:AMD Radeon R9 380
  • CPU:Intel Core i5-2500
  • Call of Duty: Modern Warfare File Size:50 GB
  • OS:Windows 7 64Bit

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오