RTX 2060RTX 2070 - F1 2019 游戏性能基准


F1 2019 游戏性能比较 - RTX 2060 与 i7-8700K 和 RTX 2070 与 i7-8700K - 在超高,中,低质量设置下,1080p,1440p,4K分辨率
RTX 2060 with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

超级品质
解析度 每秒帧数
1080p
104.0 FPS
1080p
177.0 FPS
1440p
73.6 FPS
1440p
125.0 FPS
2160p
46.8 FPS
2160p
80.0 FPS
高质量
解析度 每秒帧数
1080p
139.0 FPS
1080p
212.0 FPS
1440p
92.6 FPS
1440p
144.0 FPS
2160p
55.8 FPS
2160p
89.0 FPS
中等质量
解析度 每秒帧数
1080p
160.0 FPS
1080p
233.0 FPS
1440p
119.6 FPS
1440p
171.0 FPS
2160p
71.8 FPS
2160p
105.0 FPS
低质量
解析度 每秒帧数
1080p
206.0 FPS
1080p
279.0 FPS
1440p
178.6 FPS
1440p
230.0 FPS
2160p
117.8 FPS
2160p
151.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


讨论和评论

分享您的评论