RX 570R9 390X - F1 2019 游戏性能基准


F1 2019 游戏性能比较 - RX 570 与 i7-7700K 和 R9 390X 与 i7-4790K - 在超高,中,低质量设置下,1080p,1440p,4K分辨率
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

超级品质
解析度 每秒帧数
1080p
60.0 FPS
1080p
61.2 FPS
1440p
42.5 FPS
1440p
43.3 FPS
2160p
27.0 FPS
2160p
27.5 FPS
高质量
解析度 每秒帧数
1080p
95.0 FPS
1080p
96.2 FPS
1440p
61.5 FPS
1440p
62.3 FPS
2160p
36.0 FPS
2160p
36.5 FPS
中等质量
解析度 每秒帧数
1080p
116.0 FPS
1080p
117.2 FPS
1440p
88.5 FPS
1440p
89.3 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
52.5 FPS
低质量
解析度 每秒帧数
1080p
162.0 FPS
1080p
163.2 FPS
1440p
147.5 FPS
1440p
148.3 FPS
2160p
98.0 FPS
2160p
98.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


讨论和评论

分享您的评论