The Witcher 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 The Witcher 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
133.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
116.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
106.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
103.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
96.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
88.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
88.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
81.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
80.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
79.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
77.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
72.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
70.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
67.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
66.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
62.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
61.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
59.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
55.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
55.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
54.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
52.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
51.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
50.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
48.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
47.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
47.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
44.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
43.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
43.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
43.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
40.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
39.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
38.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
35.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
33.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
33.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
32.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
32.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
32.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
31.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
29.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
29.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
28.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
27.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
25.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
24.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
23.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
21.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
20.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
19.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
19.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
19.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
19.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
16.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.7 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
100.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
84.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
77.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
65.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
59.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
57.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
52.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
51.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
46.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
45.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
44.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
41.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
40.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
39.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
39.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
37.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
36.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
35.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
33.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
31.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
31.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
31.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
31.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
31.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
29.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
29.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
28.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
26.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
26.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
26.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
25.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
24.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
20.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
20.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
20.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
18.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
18.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
17.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
13.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.7 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
60.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
36.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
35.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
31.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
27.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
26.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
22.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
21.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
19.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
18.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
18.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
18.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
16.9 FPS
 The Witcher 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

The Witcher 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
  • VIDEO CARD: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 35 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn