Starcraft II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Starcraft II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
302.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
229.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
228.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
223.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
210.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
207.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
201.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
192.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
190.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
190.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
188.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
186.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
186.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
174.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
174.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
171.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
169.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
169.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
168.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
164.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
163.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
163.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
162.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
159.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
159.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
153.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
152.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
152.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
143.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
142.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
142.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
138.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
137.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
134.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
131.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
127.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
253.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
191.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
187.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
185.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
184.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
182.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
177.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
169.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
164.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
162.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
161.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
161.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
157.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
155.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
155.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
153.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
150.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
150.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
142.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
141.4 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
 Starcraft II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Starcraft II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 5600+
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce 7600 GT or ATI Radeon HD 2600 XT or Intel HD Graphics 3000 or better
  • PIXEL SHADER: 3.0
  • VERTEX SHADER: 3.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 64 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn