Sleeping Dogs Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Sleeping Dogs Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
131.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
125.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
109.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
97.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
95.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
87.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
82.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
75.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
74.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
73.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
69.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
69.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
66.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
62.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
61.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
57.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
56.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
55.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
53.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
52.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
52.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
51.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
49.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
48.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
48.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
47.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
45.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
42.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
39.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
37.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
65.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
62.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
50.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
47.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
45.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
43.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
37.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
37.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
32.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
31.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
30.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
30.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
25.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
23.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
22.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
22.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
18.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
15.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
15.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
 Sleeping Dogs Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Sleeping Dogs Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit
  • VIDEO CARD: DirectX 10 or 11 compatible card, ATI Radeon 3870 or higher, NVIDIA GeForce 8800 GT or higher with 512MB graphics memory, Intel HD Graphics 2500 or higher
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 20 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn