Portal 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Portal 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
252.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
237.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
237.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
220.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
215.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
194.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
188.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
166.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
164.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
163.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
151.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
150.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
150.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
146.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
140.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
136.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
131.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
125.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
123.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
118.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
114.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
111.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
108.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
105.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
91.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
90.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
88.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
86.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
80.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
77.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
73.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
70.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
64.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
60.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
59.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
52.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
42.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
265.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
173.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
171.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
160.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
150.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
145.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
136.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
124.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
113.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
112.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
109.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
101.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
101.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
98.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
95.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
95.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
86.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
85.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
82.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
79.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
57.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
 Portal 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Portal 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (or higher) or AMD64X2 (or higher)
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows 7 / Vista / XP
  • VIDEO CARD: Video card must be 128 MB or more and with support for Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600 or higher / Intel HD Graphics 2000 or higher).
  • PIXEL SHADER: 2.0
  • VERTEX SHADER: 2.0
  • SOUND CARD: DirectX 9.0c compatible
  • FREE DISK SPACE: 8 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 128 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn