GRID 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 GRID 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
221.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
219.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
161.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
158.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
141.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
127.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
126.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
120.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
114.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
112.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
111.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
110.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
110.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
102.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
102.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
98.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
98.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
98.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
95.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
91.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
90.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
88.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
87.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
85.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
82.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
81.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
77.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
75.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
74.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
71.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
63.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
63.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
63.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
61.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
59.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
58.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
57.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
54.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
54.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
54.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
52.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
52.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
51.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
51.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
51.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
50.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
50.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
47.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
47.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
47.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
44.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
44.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
43.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
42.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
39.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
38.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
37.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
36.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
36.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
35.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
30.7 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
156.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
116.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
101.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
98.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
91.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
89.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
86.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
85.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
82.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
81.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
80.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
73.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
73.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
71.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
70.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
70.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
69.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
66.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
64.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
64.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
64.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
62.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
60.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
58.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
58.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
56.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
52.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
52.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
51.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
50.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
44.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
41.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
39.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
37.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
36.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
35.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
30.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
95.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
66.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
53.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
50.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
49.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
49.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
47.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
46.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
43.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
39.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
37.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
37.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
37.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
37.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
36.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
34.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
33.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
32.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
31.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
27.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
25.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
22.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.7 FPS
 GRID 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

GRID 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: Dual core CPU 2.0 GHz or faster
  • RAM: 3 GB
  • OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1
  • VIDEO CARD: DirectX 10 video card with shader 4 support: ATI Radeon HD3650 or better (HD3650-HD8000, RX200-RX300+) (Radeon HD 4200 and HD 4250 not included) NVIDIA GeForce 8600 or newer (8800, 9600-9800, or 100-700+) (GeForce 8600M not included) Intel HD Graphics 2500 or higher
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 2 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn