Final Fantasy XV Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Final Fantasy XV Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
227.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
198.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
151.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
144.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
143.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
141.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
136.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
123.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
118.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
113.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
108.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
96.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
94.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
91.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
86.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
85.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
84.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
83.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
77.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
74.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
71.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
68.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
67.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
66.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
66.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
65.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
64.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
64.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
63.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
62.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
61.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
61.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
59.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
57.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
57.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
57.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
56.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
56.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
54.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
53.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
51.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
48.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
45.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
43.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
43.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
43.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
42.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
42.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
42.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
39.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
39.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
38.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
38.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
37.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
35.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
33.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
32.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
30.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
27.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
25.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
24.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
23.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
23.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
9.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
162.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
141.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
108.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
106.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
105.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
103.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
98.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
93.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
90.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
85.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
77.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
69.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
65.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
62.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
62.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
60.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
59.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
58.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
55.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
54.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
51.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
51.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
48.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
47.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
47.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
47.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
46.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
44.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
42.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
41.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
41.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
40.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
39.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
39.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
38.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
37.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
34.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
33.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
30.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
30.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
30.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
27.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
27.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
27.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
27.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
27.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
26.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
26.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
20.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
18.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
92.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
81.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
62.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
61.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
60.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
59.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
54.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
53.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
52.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
45.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
44.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
38.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
37.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
35.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
34.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
31.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
29.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
28.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
28.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
27.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
27.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
26.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
26.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
26.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
24.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
23.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
23.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
22.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
22.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
20.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
18.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
18.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
18.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
18.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
18.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
17.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
16.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
16.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
16.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
16.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
15.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
14.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.8 FPS
 Final Fantasy XV Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Final Fantasy XV Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 10 64-bit.
  • CPU: Intel Core i5-2400 3.1 GHz or AMD FX-6100 3.3GHz.
  • RAM: 8 GB System Memory.
  • GPU RAM: 2GB Video Memory.
  • GPU: GeForce GTX 760 or Radeon R9 280.
  • HDD: TBC (170GB Originally Announced)
  • DX: DirectX 12.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn