Dragon Age: Inquisition Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Dragon Age: Inquisition Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
114.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
111.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
100.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
88.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
88.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
82.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
79.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
76.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
75.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
75.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
74.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
71.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
66.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
64.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
61.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
61.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
61.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
56.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
52.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
51.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
49.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
49.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
48.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
47.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
46.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
42.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
38.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
35.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
34.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
34.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
33.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
33.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
32.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
32.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
32.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
29.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
28.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
28.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
25.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
13.9 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
79.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
77.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
72.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
69.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
59.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
57.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
56.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
56.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
51.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
51.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
50.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
50.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
47.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
47.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
43.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
41.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
41.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
35.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
34.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
33.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
31.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
28.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
24.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
22.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
19.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
47.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
45.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
41.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
40.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
37.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
35.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
30.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
30.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
30.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
26.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
24.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS
 Dragon Age: Inquisition Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Dragon Age: Inquisition Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: AMD quad core CPU @ 2.5 GHz, Intel quad core CPU @ 2.0 GHz
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows 7 or 8.1 64-bit
  • VIDEO CARD: 512 MB, AMD Radeon HD 4870, NVIDIA GeForce 8800 GT
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 26 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn