Dawn of War III Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Dawn of War III Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
137.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
132.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
128.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
121.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
121.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
119.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
117.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
115.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
110.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
110.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
108.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
105.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
101.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
100.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
100.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
100.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
99.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
92.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
90.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
88.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
81.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
78.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
78.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
76.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
75.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
72.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
70.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
69.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
64.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
57.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
55.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
55.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
54.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
53.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
50.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
41.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
38.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
31.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
31.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
19.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
19.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
17.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
15.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
12.6 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
103.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
100.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
95.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
94.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
91.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
86.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
80.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
79.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
75.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
71.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
69.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
66.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
63.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
62.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
60.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
57.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
52.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
48.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
43.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
42.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
38.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
36.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
36.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
34.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
33.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
33.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
33.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
30.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
29.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
28.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
26.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
25.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
24.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
24.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
20.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
14.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
12.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
11.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
63.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
60.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
59.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
55.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
51.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
36.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
35.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
33.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
31.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
31.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
30.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
28.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
27.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
24.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
23.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
22.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
21.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
18.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
17.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
16.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
15.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
14.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
12.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
10.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.9 FPS
 Dawn of War III Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Dawn of War III Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Intel Core i3-540 3.06 GHz or AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz.
  • RAM: 4 GB System Memory.
  • GPU RAM: 1GB Video Memory.
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 6950.
  • DX: DirectX 11.
  • HDD: 50 GB available space.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn