Bioshock Infinite Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Bioshock Infinite Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
161.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
132.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
130.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
123.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
116.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
115.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
113.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
111.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
106.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
103.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
97.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
94.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
94.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
91.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
91.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
91.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
91.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
83.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
82.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
80.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
78.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
78.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
77.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
74.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
73.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
72.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
70.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
69.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
66.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
64.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
64.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
60.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
57.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
56.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
56.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
55.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
52.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
52.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
51.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
50.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
50.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
49.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
48.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
48.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
48.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
48.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
46.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
46.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
44.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
44.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
44.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
43.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
42.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
42.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
40.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
35.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
35.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
35.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
33.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
33.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
33.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
33.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
31.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
29.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
28.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
22.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
115.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
92.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
86.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
85.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
82.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
75.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
74.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
72.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
69.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
67.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
62.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
62.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
59.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
59.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
59.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
59.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
54.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
53.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
51.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
51.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
50.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
50.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
49.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
47.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
47.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
47.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
44.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
44.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
41.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
41.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
40.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
38.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
36.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
36.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
33.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
33.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
31.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
31.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
31.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
28.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
27.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
26.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
25.7 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
59.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
49.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
47.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
43.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
42.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
41.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
39.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
39.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
39.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
36.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
36.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
35.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
35.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
34.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
33.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
33.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
31.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
29.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
29.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
29.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
27.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
24.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
20.6 FPS
 Bioshock Infinite Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Bioshock Infinite Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 DUO 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows Vista Service Pack 2 32-bit
  • VIDEO CARD: DirectX10 Compatible ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 Integrated Graphics
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 20 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn