Ashes of the Singularity: Escalation Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Ashes of the Singularity: Escalation Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
188.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
124.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
123.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
122.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
121.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
108.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
107.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
106.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
105.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
103.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
102.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
93.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
89.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
88.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
87.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
85.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
83.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
78.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
77.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
76.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
74.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
73.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
73.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
70.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
67.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
64.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
62.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
62.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
61.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
60.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
59.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
58.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
56.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
56.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
55.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
55.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
54.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
51.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
43.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
41.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
38.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
38.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
37.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
36.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
36.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
33.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
29.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
183.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
159.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
122.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
108.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
107.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
106.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
98.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
92.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
92.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
90.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
89.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
85.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
78.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
74.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
74.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
72.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
65.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
64.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
64.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
63.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
59.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
57.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
55.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
52.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
51.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
49.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
47.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
45.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
44.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
39.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
36.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
35.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
31.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
27.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
27.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
27.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
27.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
21.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
20.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
18.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
17.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
151.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
132.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
101.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
95.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
91.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
91.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
89.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
84.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
81.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
75.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
74.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
72.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
62.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
59.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
56.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
55.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
54.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
54.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
50.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
49.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
44.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
42.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
42.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
39.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
37.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
36.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
36.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
36.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
34.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
32.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
27.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
25.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
19.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
14.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.6 FPS
 Ashes of the Singularity: Escalation Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Ashes of the Singularity: Escalation Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: Quad-core Intel / AMD Processor
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7
  • VIDEO CARD: 2 GB GDDR5 NVidia GeForce 660 / AMD R7 360 or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Sound Card
  • FREE DISK SPACE: 13 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn