Ashes of the Singularity Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Ashes of the Singularity Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
90.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
84.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
81.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
76.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
71.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
69.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
66.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
65.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
64.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
63.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
60.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
59.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
56.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
54.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
51.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
49.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
47.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
45.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
45.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
45.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
44.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
44.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
42.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
41.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
40.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
39.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
36.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
35.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
33.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
31.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
31.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
31.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
31.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
31.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
30.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
29.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
29.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
28.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
28.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
27.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
26.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
26.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
26.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
24.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
24.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
24.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
23.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
22.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
21.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
20.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
19.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
18.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
17.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
17.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
16.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
16.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
9.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.7 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
86.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
79.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
73.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
72.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
66.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
61.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
61.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
60.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
55.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
54.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
54.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
51.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
50.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
49.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
46.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
46.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
45.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
44.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
43.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
41.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
41.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
38.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
38.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
38.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
34.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
34.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
34.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
33.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
30.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
29.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
28.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
28.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
27.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
27.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
27.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
27.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
27.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
26.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
24.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
22.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
22.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
20.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
20.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
19.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
18.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
18.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
17.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
15.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
71.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
56.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
48.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
45.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
42.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
41.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
39.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
35.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
32.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
31.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
26.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
24.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
21.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
21.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
19.6 FPS
 Ashes of the Singularity Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Ashes of the Singularity Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: Quad-core Intel / AMD Processor
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7
  • VIDEO CARD: 2 GB GDDR5 NVidia GeForce 660 / AMD R7 360 or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Sound Card
  • FREE DISK SPACE: 13 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn