RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
171.0 FPS
1080p
154.0 FPS
1440p
125.0 FPS
1440p
112.4 FPS
2160p
72.0 FPS
2160p
64.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
206.0 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
144.0 FPS
1440p
131.4 FPS
2160p
81.0 FPS
2160p
73.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
227.0 FPS
1080p
210.0 FPS
1440p
171.0 FPS
1440p
158.4 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
89.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
273.0 FPS
1080p
256.0 FPS
1440p
230.0 FPS
1440p
217.4 FPS
2160p
143.0 FPS
2160p
135.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn