RX VEGA 6 So với GTX 960M - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
15.0 FPS
1080p
26.2 FPS
1440p
11.0 FPS
1440p
19.2 FPS
2160p
6.3 FPS
2160p
11.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.0 FPS
1080p
61.2 FPS
1440p
30.0 FPS
1440p
38.2 FPS
2160p
15.3 FPS
2160p
20.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
82.2 FPS
1440p
57.0 FPS
1440p
65.2 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
36.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.0 FPS
1080p
128.2 FPS
1440p
116.0 FPS
1440p
124.2 FPS
2160p
77.3 FPS
2160p
82.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn