RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
144.0 FPS
1080p
107.0 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
78.1 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
44.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.0 FPS
1080p
142.0 FPS
1440p
124.0 FPS
1440p
97.1 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
53.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.0 FPS
1080p
163.0 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
124.1 FPS
2160p
85.0 FPS
2160p
69.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
246.0 FPS
1080p
209.0 FPS
1440p
210.0 FPS
1440p
183.1 FPS
2160p
131.0 FPS
2160p
115.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn