GTX 1660 So với RX 590 - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
86.5 FPS
1080p
85.1 FPS
1440p
65.0 FPS
1440p
69.4 FPS
2160p
36.8 FPS
2160p
31.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.5 FPS
1080p
120.1 FPS
1440p
84.0 FPS
1440p
88.4 FPS
2160p
45.8 FPS
2160p
40.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.5 FPS
1080p
141.1 FPS
1440p
111.0 FPS
1440p
115.4 FPS
2160p
61.8 FPS
2160p
56.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.5 FPS
1080p
187.1 FPS
1440p
170.0 FPS
1440p
174.4 FPS
2160p
107.8 FPS
2160p
102.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn