GTX 550 Ti So với HD 6850 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 550 Ti với i7-2600K và HD 6850 với i7-975 - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 550 Ti with i7-2600K HD 6850 with i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
17.2 FPS
1080p
22.5 FPS
1440p
12.0 FPS
1440p
15.7 FPS
2160p
6.5 FPS
2160p
8.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
52.2 FPS
1080p
57.5 FPS
1440p
31.0 FPS
1440p
34.7 FPS
2160p
15.5 FPS
2160p
17.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.2 FPS
1080p
78.5 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
61.7 FPS
2160p
31.5 FPS
2160p
33.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
119.2 FPS
1080p
124.5 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
120.7 FPS
2160p
77.5 FPS
2160p
79.5 FPS

Compare i7-2600K vs i7-975


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn