RX VEGA 6 So với GTX 960M - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
13.1 FPS
1080p
33.3 FPS
1440p
9.1 FPS
1440p
23.2 FPS
2160p
5.0 FPS
2160p
12.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
48.1 FPS
1080p
68.3 FPS
1440p
28.1 FPS
1440p
42.2 FPS
2160p
14.0 FPS
2160p
21.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
69.1 FPS
1080p
89.3 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
69.2 FPS
2160p
30.0 FPS
2160p
37.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.1 FPS
1080p
135.3 FPS
1440p
114.1 FPS
1440p
128.2 FPS
2160p
76.0 FPS
2160p
83.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn