RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 - Shadow of War Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of War So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.0 FPS
1080p
134.2 FPS
1440p
89.0 FPS
1440p
101.2 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
59.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.0 FPS
1080p
169.2 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
120.2 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
68.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
190.2 FPS
1440p
135.0 FPS
1440p
147.2 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
84.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
228.0 FPS
1080p
236.2 FPS
1440p
194.0 FPS
1440p
206.2 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
130.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn