GTX 1660 So với RX 590 - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.2 FPS
1080p
71.9 FPS
1440p
46.8 FPS
1440p
46.3 FPS
2160p
24.2 FPS
2160p
25.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
105.2 FPS
1080p
106.9 FPS
1440p
65.8 FPS
1440p
65.3 FPS
2160p
33.2 FPS
2160p
34.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.2 FPS
1080p
127.9 FPS
1440p
92.8 FPS
1440p
92.3 FPS
2160p
49.2 FPS
2160p
50.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.2 FPS
1080p
173.9 FPS
1440p
151.8 FPS
1440p
151.3 FPS
2160p
95.2 FPS
2160p
96.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn