RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.0 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
107.0 FPS
1440p
127.3 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
62.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.0 FPS
1080p
224.0 FPS
1440p
126.0 FPS
1440p
146.3 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
71.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.0 FPS
1080p
245.0 FPS
1440p
153.0 FPS
1440p
173.3 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
87.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
262.0 FPS
1080p
291.0 FPS
1440p
212.0 FPS
1440p
232.3 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
133.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn