GTX 550 Ti So với GT 640 - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 550 Ti với i7-2600K và GT 640 với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 550 Ti with i7-2600K GT 640 with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
16.5 FPS
1080p
10.1 FPS
1440p
11.1 FPS
1440p
6.8 FPS
2160p
5.5 FPS
2160p
3.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.5 FPS
1080p
45.1 FPS
1440p
30.1 FPS
1440p
25.8 FPS
2160p
14.5 FPS
2160p
12.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.5 FPS
1080p
66.1 FPS
1440p
57.1 FPS
1440p
52.8 FPS
2160p
30.5 FPS
2160p
28.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.5 FPS
1080p
112.1 FPS
1440p
116.1 FPS
1440p
111.8 FPS
2160p
76.5 FPS
2160p
74.3 FPS

Compare i7-2600K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn