RX VEGA 6 So với GTX 960M - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.5 FPS
1080p
32.0 FPS
1440p
8.5 FPS
1440p
21.5 FPS
2160p
4.2 FPS
2160p
10.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.5 FPS
1080p
67.0 FPS
1440p
27.5 FPS
1440p
40.5 FPS
2160p
13.2 FPS
2160p
19.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.5 FPS
1080p
88.0 FPS
1440p
54.5 FPS
1440p
67.5 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
35.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.5 FPS
1080p
134.0 FPS
1440p
113.5 FPS
1440p
126.5 FPS
2160p
75.2 FPS
2160p
81.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn