RX VEGA 6 So với R9 M280X - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.5 FPS
1080p
32.4 FPS
1440p
8.5 FPS
1440p
21.8 FPS
2160p
4.2 FPS
2160p
10.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.5 FPS
1080p
67.4 FPS
1440p
27.5 FPS
1440p
40.8 FPS
2160p
13.2 FPS
2160p
19.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.5 FPS
1080p
88.4 FPS
1440p
54.5 FPS
1440p
67.8 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
35.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.5 FPS
1080p
134.4 FPS
1440p
113.5 FPS
1440p
126.8 FPS
2160p
75.2 FPS
2160p
81.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn