RX 570 So với RX 480 - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và RX 480 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K RX 480 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.7 FPS
1080p
75.8 FPS
1440p
49.6 FPS
1440p
51.0 FPS
2160p
24.5 FPS
2160p
25.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.7 FPS
1080p
110.8 FPS
1440p
68.6 FPS
1440p
70.0 FPS
2160p
33.5 FPS
2160p
34.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.7 FPS
1080p
131.8 FPS
1440p
95.6 FPS
1440p
97.0 FPS
2160p
49.5 FPS
2160p
50.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.7 FPS
1080p
177.8 FPS
1440p
154.6 FPS
1440p
156.0 FPS
2160p
95.5 FPS
2160p
96.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn