RX 5600 XT So với RTX 2060 - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
127.8 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
86.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
42.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
164.0 FPS
1080p
162.8 FPS
1440p
106.0 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
52.0 FPS
2160p
51.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.0 FPS
1080p
183.8 FPS
1440p
133.0 FPS
1440p
132.0 FPS
2160p
68.0 FPS
2160p
67.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
231.0 FPS
1080p
229.8 FPS
1440p
192.0 FPS
1440p
191.0 FPS
2160p
114.0 FPS
2160p
113.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn