R9 M280X So với RX 550X Mobile - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 550X Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.4 FPS
1080p
17.5 FPS
1440p
21.8 FPS
1440p
11.8 FPS
2160p
10.7 FPS
2160p
5.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.4 FPS
1080p
52.5 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
30.8 FPS
2160p
19.7 FPS
2160p
14.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.4 FPS
1080p
73.5 FPS
1440p
67.8 FPS
1440p
57.8 FPS
2160p
35.7 FPS
2160p
30.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.4 FPS
1080p
119.5 FPS
1440p
126.8 FPS
1440p
116.8 FPS
2160p
81.7 FPS
2160p
76.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn