R9 M280X So với HD 7850M - Resident Evil 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Resident Evil 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7850M với i7-2700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7850M with i7-2700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.4 FPS
1080p
21.7 FPS
1440p
21.8 FPS
1440p
14.6 FPS
2160p
10.7 FPS
2160p
7.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.4 FPS
1080p
56.7 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
33.6 FPS
2160p
19.7 FPS
2160p
16.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.4 FPS
1080p
77.7 FPS
1440p
67.8 FPS
1440p
60.6 FPS
2160p
35.7 FPS
2160p
32.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.4 FPS
1080p
123.7 FPS
1440p
126.8 FPS
1440p
119.6 FPS
2160p
81.7 FPS
2160p
78.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn