GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.9 FPS
1080p
47.9 FPS
1440p
35.9 FPS
1440p
39.2 FPS
2160p
22.8 FPS
2160p
24.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.9 FPS
1080p
82.9 FPS
1440p
54.9 FPS
1440p
58.2 FPS
2160p
31.8 FPS
2160p
33.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.9 FPS
1080p
103.9 FPS
1440p
81.9 FPS
1440p
85.2 FPS
2160p
47.8 FPS
2160p
49.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.9 FPS
1080p
149.9 FPS
1440p
140.9 FPS
1440p
144.2 FPS
2160p
93.8 FPS
2160p
95.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn