RX VEGA 6 So với R9 M380 - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M380 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M380 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
4.8 FPS
1080p
12.5 FPS
1440p
3.9 FPS
1440p
10.2 FPS
2160p
2.5 FPS
2160p
6.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
39.8 FPS
1080p
47.5 FPS
1440p
22.9 FPS
1440p
29.2 FPS
2160p
11.5 FPS
2160p
15.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.8 FPS
1080p
68.5 FPS
1440p
49.9 FPS
1440p
56.2 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
31.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.8 FPS
1080p
114.5 FPS
1440p
108.9 FPS
1440p
115.2 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
77.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn