RX 570 So với R9 FURY - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.1 FPS
1080p
31.7 FPS
1440p
23.0 FPS
1440p
26.0 FPS
2160p
14.6 FPS
2160p
16.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.1 FPS
1080p
66.7 FPS
1440p
42.0 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
23.6 FPS
2160p
25.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.1 FPS
1080p
87.7 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
39.6 FPS
2160p
41.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.1 FPS
1080p
133.7 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
131.0 FPS
2160p
85.6 FPS
2160p
87.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn