RX 5600 XT So với RTX 2060 - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.0 FPS
1080p
48.7 FPS
1440p
40.0 FPS
1440p
39.8 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.0 FPS
1080p
83.7 FPS
1440p
59.0 FPS
1440p
58.8 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
34.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
105.0 FPS
1080p
104.7 FPS
1440p
86.0 FPS
1440p
85.8 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
50.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.0 FPS
1080p
150.7 FPS
1440p
145.0 FPS
1440p
144.8 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
96.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn