R9 M280X So với R9 M270X - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.3 FPS
1080p
10.2 FPS
1440p
10.1 FPS
1440p
8.4 FPS
2160p
6.4 FPS
2160p
5.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.3 FPS
1080p
45.2 FPS
1440p
29.1 FPS
1440p
27.4 FPS
2160p
15.4 FPS
2160p
14.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.3 FPS
1080p
66.2 FPS
1440p
56.1 FPS
1440p
54.4 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
30.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.3 FPS
1080p
112.2 FPS
1440p
115.1 FPS
1440p
113.4 FPS
2160p
77.4 FPS
2160p
76.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn