R9 M280X So với HD 7970M - Red Dead Redemption 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Red Dead Redemption 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7970M với i7-2600K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7970M with i7-2600K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
12.3 FPS
1080p
12.7 FPS
1440p
10.1 FPS
1440p
10.4 FPS
2160p
6.4 FPS
2160p
6.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.3 FPS
1080p
47.7 FPS
1440p
29.1 FPS
1440p
29.4 FPS
2160p
15.4 FPS
2160p
15.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.3 FPS
1080p
68.7 FPS
1440p
56.1 FPS
1440p
56.4 FPS
2160p
31.4 FPS
2160p
31.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.3 FPS
1080p
114.7 FPS
1440p
115.1 FPS
1440p
115.4 FPS
2160p
77.4 FPS
2160p
77.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2600K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn