GTX 550 Ti So với HD 6850 - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 550 Ti với i7-2600K và HD 6850 với i7-975 - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 550 Ti with i7-2600K HD 6850 with i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
27.7 FPS
1080p
36.2 FPS
1440p
17.9 FPS
1440p
23.4 FPS
2160p
8.3 FPS
2160p
10.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
62.7 FPS
1080p
71.2 FPS
1440p
36.9 FPS
1440p
42.4 FPS
2160p
17.3 FPS
2160p
19.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.7 FPS
1080p
92.2 FPS
1440p
63.9 FPS
1440p
69.4 FPS
2160p
33.3 FPS
2160p
35.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.7 FPS
1080p
138.2 FPS
1440p
122.9 FPS
1440p
128.4 FPS
2160p
79.3 FPS
2160p
81.9 FPS

Compare i7-2600K vs i7-975


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn