RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
217.0 FPS
1080p
210.0 FPS
1440p
141.0 FPS
1440p
135.8 FPS
2160p
65.0 FPS
2160p
63.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
252.0 FPS
1080p
245.0 FPS
1440p
160.0 FPS
1440p
154.8 FPS
2160p
74.0 FPS
2160p
72.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
273.0 FPS
1080p
266.0 FPS
1440p
187.0 FPS
1440p
181.8 FPS
2160p
90.0 FPS
2160p
88.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
319.0 FPS
1080p
312.0 FPS
1440p
246.0 FPS
1440p
240.8 FPS
2160p
136.0 FPS
2160p
134.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn