RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Rainbow Six Siege Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rainbow Six Siege So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.4 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
91.0 FPS
1440p
121.0 FPS
2160p
41.7 FPS
2160p
56.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.4 FPS
1080p
222.0 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
140.0 FPS
2160p
50.7 FPS
2160p
65.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.4 FPS
1080p
243.0 FPS
1440p
137.0 FPS
1440p
167.0 FPS
2160p
66.7 FPS
2160p
81.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
242.4 FPS
1080p
289.0 FPS
1440p
196.0 FPS
1440p
226.0 FPS
2160p
112.7 FPS
2160p
127.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn