RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Project CARS Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Project CARS So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
147.0 FPS
1080p
130.0 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
97.0 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
165.0 FPS
1440p
131.0 FPS
1440p
116.0 FPS
2160p
88.0 FPS
2160p
78.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
203.0 FPS
1080p
186.0 FPS
1440p
158.0 FPS
1440p
143.0 FPS
2160p
104.0 FPS
2160p
94.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
249.0 FPS
1080p
232.0 FPS
1440p
217.0 FPS
1440p
202.0 FPS
2160p
150.0 FPS
2160p
140.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn